இதற்கான குறுகிய இணைப்பு: Escuela estructuralista-Max Weber – Contabilidad, economía y finanzas


Google Search about Shortest.link