Mahabatsyz URL-ni gysgaldyň

Wideo konferensiýa hyzmatlaryna we Zoom, Skype we Youtube ýaly toparlara baglanyşyklar mahabatsyz we mugt gysgaldylýar.

Otherwiseogsam, aralyk sahypany mahabat bilen öçürmek üçin gysga baglanyşygyň awtory hasaba alnan bolmaly . Gysga URL-den mahabatsyz uzyn URL-e gönükdirme ulanylar. Gaýtadan gönükdirmegiň görnüşi 301.
Bellige alnan ulanyjylar baglanyşyklary redaktirläp we ýol statistikasyny hem görüp bilerler.

Gysga baglanyşyk hasaba alynmadyk awtor tarapyndan döredilen bolsa, aralyk sahypa görkezilýär.

Aralyk sahypa maksatly URL we gelýänlere aldawçylygyň, balyk tutmagyň we wiruslaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin duýduryş görkezýär.

Bikanun web sahypalaryna, uly ýaşly saýtlara, derman saýtlaryna, spama baglanyşyklary gysgaltmak gadagandyr.

Uniwersitetler, kollejler, döwlet edaralary, telekeçilik däl guramalar üçin agzalyk mugt. Olar üçin baglanyşyk gysgaltmasy mugt mahabatsyz ýerine ýetirilýär.